Фирмени обучения

Лидерство чрез комуникация

Цели на тренинга:
 • Повишаване на личната ефективност на участниците
 • Усъвършенстване на уменията за общуване с хора и повишаване на личното въздействие върху хората
 • Подобряване на уменията за убеждаване
 • Повишаване на мотивацията, ефективността и способността за постигане на резултати от членовете на екипа
 • Повишаване на креативността и инициативността на екипа, подобряване на работния климат
 • Изграждане на лидерски качества и умения
 • Личностно развитие
Програмата за „Лидерство чрез комуникация“  цели да постигне тези резултати чрез 5-етапна тренинг програма в рамките на 4-5 месеца, и последваща 3-етапна програма 8-10 месеца след първоначалния тренинг.


Съдържание на тренинга
Тренинг програмата засяга всички важни аспекти на комуникацията на мениджъра с членовете на екипа и организацията. Основните теми в програмата включват:
 • Мениджърът в света на непрекъснати бизнес, политически, технологични и екологични промени. Предпоставки за успешен мениджмънт и лидерство
 • Изискванията, на които трябва да отговори днешния мениджър, разкъсван между риска и сигурността, креативността и стереотипа, отчаянието и надеждата
 • Поведението на лидера като функция на личността на лидера
 • Принципи на лидерството, чието практикуване дава най-добрите резултати
 • Общуване с членовете на екипа по начин, който води до ефективно сътрудничество. Изграждане на взаимоотношения с членовете на екипа
 • Обратна връзка – видове и начини на даване
 • „Права връзка“
 • Водене на ефективна и мотивираща среща с екипа и членовете на екипа. Повишаване на креативността на екипа
 • Изкуството да водиш дискусия, да въздействаш, да убеждаваш и да “продаваш” идеи
 • Делегиране по мотивиращ начин
 • Мотивиращият начин за упражняване на контрол
 • Критикуване и порицаване, което води до ефективна промяна на поведението

Целева група
Тренинг програмата е необходима на всеки, който ръководи екип от хора, и е ангажиран с постигането на определени екипни и фирмени цели.

Лидерство чрез комуникация 2

Този тренинг е продължение на основното обучение. Състои се от 3 интензивни тренинг дни с практически интервал от 3-4 седмици помежду им. Помага на участниците да задълбочат уменията и добрите практики, както и да развият индивидуални социални и управленски компетенции и да адаптират стила си на комуникация.


Цели:

 • Усъвършенстване на уменията за комуникация и въздействие
 • Придобиване на знания и умения за разбиране на различните типове личности
 • Подобряване на уменията за общуване чрез прилагане на стратегия, съобразена с типа личност
 • Усъвършенстване на уменията за поощряване мотивацията на членовете на екипа
 • Обмяна на опит чрез симулация и анализ на реални ситуации от мениджърската практика на участниците


Съдържание

Още нещо за нагласите:

 • Силна воля или въображение
 • Реалност или представи
 • Проблеми или възможности
Умения за общуване и въздействие за напреднали:
 • Моят основен клиент - как да „продаваме” на шефа
 • 5-те закона на възприятието – защо хората гледат едно и също нещо, а виждат различни неща
 • Как да модерираме дискусия
 • Как да правим спонтанни речи и презентации
 • Как да съобщаваме трудни решения и негативна информация
Разбиране на типовете личности:
 • Защо сме различни и гледаме различно на нещата?
 • Какви са основните типове хора
 • Как да различавам типовете личности
 • Какъв е моят тип личност
 • Стратегии за общуване с различните типове хора
 • Как да пригодя моя личен стил при общуването с различните типове хора
Мотивация за напреднали:
 • Мотивиране чрез „катастрофичната” точка
 • Индивидуализиране на мотивационния разговор според типа личност на събеседника
Личностно развитие:
 • Разкриване на силните страни
 • Осъзнаване на областите за подобрение
 • План за подобряване на нагласите и уменията

Продажби и търговски умения

Цели на тренинга
 • Повишаване на мотивацията и самочувствието на търговеца
 • Преосмисляне на традиционните търговски нагласи
 • Повишаване на личното въздействие и способността за убеждаване
 • Подобряване на уменията за проучване на нуждите и проблемите на клиента
 • Усъвършенстване на уменията за въздействащо представяне на продукта или услугата
 • Развитие на умения за управление на търговския процес – първоначална среща, търговски разговори, ценови преговори, писмено предложение, приключване на продажбата
 • Усъвършенстване на уменията за изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите
 • Подобряване на уменията за справяне с оплаквания
 • Водене на разговор и обсъждане на проблеми в екипа
 • Придобиване на умения за ефективни телефонни разговори
 • Личностно развитие
Програмата цели да постигне тези резултати чрез 5-етапна тренинг програма в рамките на 4-5 месеца, и последваща 3-етапна програма 8-10 месеца след първоначалния тренинг.


Съдържание на тренинга

Програмата обхваща всички аспекти на продажбите, консултирането и обслужването на клиенти. Основните теми включват:
 • Самомотивация на търговеца
 • Подготовка за продажбата и преговорите
 • Разкриване на нуждите и проблемите на клиента
 • Убедително общуване лице в лице, по телефона или в писмена кореспонденция
 • Изкуството на преговорите, воденето на дискусия и убеждаването
 • Принципи на преговорите
 • Техники за приключване на продажбата
 • Справяне с възражения
 • Справяне с оплаквания и използването им за изграждане на взаимоотношения с клиента
 • Представяне на продукта пред по-широка аудитория
 • Ценови преговори

Целева група

Тренинг програмата е необходима на всеки, който се занимава с продажби, привличане, задържане и обслужване на клиенти.

Продажби и търговски умения 2

Този тренинг е продължение на основното обучение по продажби. Състои се от 3 интензивни тренинг дни с практически интервал от 3-4 седмици помежду им. Помага на участниците да задълбочат уменията и добрите практики,  да развият и адаптират различни стратегии за ефективни продажби, да разбират типовете личности.

Цели:
Разбиране на различните типове личности
Прилагане на индивидуализирана стратегия, в зависимост от типа личност на клиента
Управление на процеса на продажба на комплексни продукти, услуги и решения
Обмяна на опит чрез симулация и анализ на реални ситуации от търговската практика на участниците

Съдържание:

Правилните нагласи на успешните търговци
 • Вяра в продукта или вяра в себе си
 • Силна воля или въображение
 • Реалността за продукта или представата на клиента
Разбиране на типовете личности
 • Защо сме различни и гледаме различно на нещата?
 • Какви са основните типове хора
 • Как да различавам типовете клиенти
 • Какъв е моят тип личност и как да пригодя моя личен стил при общуването с различните типове клиенти
Умения за продажби и въздействиe за напреднали
 • 5-те закона на възприятието – защо хората гледат едно и също нещо, а виждат различни неща
 • Мотивиране за покупка чрез „катастрофичната точка”
 • Стратегии за въздействие върху различните типове клиенти
Стратегически продажби
 • Разликата между стратегия и тактика
 • Продажбата като процес – етапи
 • „Идеалният” клиент – профил
 • Различните роли на купувача в процеса на продажба
 • Мотиви и влияние на различните роли при вземането на решение за покупка
 • Стратегии за въздействие и комуникация с различните роли
Личностно развитие
 • Разкриване на силните страни
 • Осъзнаване на областите за подобрение
 • План за подобряване на нагласите и уменията

Трансформиране на стреса

Симптоми на стреса.кои са факторите, които най-често причиняват стрес?

Специфични източници на стрес:
 • у дома
 • на работното място
Личен план за действие при стрес
Нагласи за трансформиране на стреса
Работа с тялото и съзнанието - бързи техники за справяне със стреса и трансформирането му в енергия
Практически упражнения за дишане, релаксация...

Кои са най-ефективните физически упражнение за справяне със стреса?
Медитация, релаксация или самохипноза?

Какво още ще получите на тренинга:
 • ще усвоите уникални практически техники за сваляне на стреса и синдрома на хроничната умора
 • ще се научите да възстановявате физическите и психичните си сили
 • ще усвоите техники за ментална нагласа и здраве
 • ще изберете най-подходящите именно за Вас техники за управление  и трансформиране  на стреса.
 • ще усвоите бързи и практични техники за работа с тялото и съзнанието
 • ще се научите как да трансфомирате стреса в енергия

Отворени програми

Всички места са заети


„Лидерство чрез комуникация“
Ден 1 14 септември - четвъртък
Ден 2 28 септември - четвъртък
Ден 3 24 октомври - вторник
Ден 4 16 ноември – четвъртък
Ден 5 07 декември – четвъртък

Лидерски коучинг

Помагаме на лидери и мениджъри да са по-уверени в тяхната роля, да комуникират по-добре с членовете на екипа, и да развиват високоефективна компания и екип.

Моля свържете се с нас за повече информация относно възможността за изработване на индивидуални тренинг концепции и програми.

Екипен коучинг

Екипният коучинг е съвременен и ефективен начин за подобряване на продуктивността на един екип, и способността му да постига резултати. Той представлява структуриран и фасилитиран от екипния коуч процес, който помага на членовете на екипа да осъзнаят силните и слабите страни на екипа, факторите за продуктивност и постигане на резултати, както и конкретните стъпки за подобряване на ефективността на екипа и атмосферата в него.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.