Лидерство чрез комуникация

Цели на тренинга:
 • Повишаване на личната ефективност на участниците
 • Усъвършенстване на уменията за общуване с хора и повишаване на личното въздействие върху хората
 • Подобряване на уменията за убеждаване
 • Повишаване на мотивацията, ефективността и способността за постигане на резултати от членовете на екипа
 • Повишаване на креативността и инициативността на екипа, подобряване на работния климат
 • Изграждане на лидерски качества и умения
 • Личностно развитие
Програмата за „Лидерство чрез комуникация“  цели да постигне тези резултати чрез 5-етапна тренинг програма в рамките на 4-5 месеца, и последваща 3-етапна програма 8-10 месеца след първоначалния тренинг.


Съдържание на тренинга
Тренинг програмата засяга всички важни аспекти на комуникацията на мениджъра с членовете на екипа и организацията. Основните теми в програмата включват:
 • Мениджърът в света на непрекъснати бизнес, политически, технологични и екологични промени. Предпоставки за успешен мениджмънт и лидерство
 • Изискванията, на които трябва да отговори днешния мениджър, разкъсван между риска и сигурността, креативността и стереотипа, отчаянието и надеждата
 • Поведението на лидера като функция на личността на лидера
 • Принципи на лидерството, чието практикуване дава най-добрите резултати
 • Общуване с членовете на екипа по начин, който води до ефективно сътрудничество. Изграждане на взаимоотношения с членовете на екипа
 • Обратна връзка – видове и начини на даване
 • „Права връзка“
 • Водене на ефективна и мотивираща среща с екипа и членовете на екипа. Повишаване на креативността на екипа
 • Изкуството да водиш дискусия, да въздействаш, да убеждаваш и да “продаваш” идеи
 • Делегиране по мотивиращ начин
 • Мотивиращият начин за упражняване на контрол
 • Критикуване и порицаване, което води до ефективна промяна на поведението

Целева група
Тренинг програмата е необходима на всеки, който ръководи екип от хора, и е ангажиран с постигането на определени екипни и фирмени цели.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.